فصلنامه‌ی پارسی طب اعتیاد (PJAM) - واژه نامه اختصاصی